International Kem Vo Combat


Viet Vo Dao Polska

menu g³ówne
:: Zdjêcia ::
:: Filmy ::
:: Techniki ::
:: Relacje ::
:: Kluby ::
:: Sklepik Vo Viet ::
:: Linki ::
:: Autor ::
:: Kontakt ::

Federacja IKVC

:: Viet Vo Dao ::
:: Vovinam VVD ::
:: Viet Tai Chi ::
:: Kem Vo Combat ::
:: Kempo Tai Jutsu ::
:: Imprezy ::
:: Ryszard Jó¼wiak ::

sonda
O autorze strony
Witam!

Trenujê Viet Vo Dao od 1991 roku w Klubie "Tú Môn VVD", który teraz prowadzê od 5 lat. Moimi instruktorami byli Piotr Zawadzki, Sergiusz Stawicki, Robert Su³kowski, Piotr Bonikowski, a ostatnio uczê siê bezpoœrednio od Mistrza Ryszarda JóŸwiaka.

Dziêki treningom odwiedzi³em ju¿ spory kawa³ œwiata m. in.: Francjê, Niemcy i przede wszystkim Wietnam. Zdjêcia i relacje z moim podró¿y mo¿esz znaleŸæ na tej stronie. Napisa³em o nich kilka artyku³ów, które ukaza³y siê w MSW "SAMURAJ". 

Oprócz MA interesuje siê ¿eglarstwem morskim i Szko³¹ Pod ¯aglami, astronomi¹ i ostatnio modelami R\C.

Strona jak widaæ zmienia siê co chwila, ale mam nadziejê, ¿e ju¿ na dobre (chyba, ¿e nauczê siê php ;-) ). Wszelkie uwagi proszê na maila

   copyright by Boski

Viet Vo Dao Polska