International Kem Vo Combat


Viet Vo Dao Polska

menu g³ówne
:: Zdjêcia ::
:: Filmy ::
:: Techniki ::
:: Relacje ::
:: Kluby ::
:: Sklepik Vo Viet ::
:: Linki ::
:: Autor ::
:: Kontakt ::

Federacja IKVC

:: Viet Vo Dao ::
:: Vovinam VVD ::
:: Viet Tai Chi ::
:: Kem Vo Combat ::
:: Kempo Tai Jutsu ::
:: Imprezy ::
:: Ryszard Jó¼wiak ::

sonda
Filmy
No wiêc wreszcie siê zebra³em i s¹ gotowe filmy. Najlepiej zapisz element docelowy jako ...

Na pocz¹tek Quyen:

  • Thien Mon - pierwsza forma programowa Viet Vo Dao, 1.9 MB
  • Lien Son - druga forma programowa Viet Vo Dao, 1.8 MB
  • Loa Thanh - trzecia forma programowa Viet Vo Dao, 1.9 MB
  • Thap Tu - czwarta forma programowa Viet Vo Dao, 1.9 MB
  • Long Ho - pi¹ta forma programowa Viet Vo Dao, 1.9 MB

Teraz kilka fimów z ostatnich zawodów Vovinam we Frankfurcie o/Main:

  • Song Luyen Dao - w wykonaniu Tomka Marsza³ka i Piotra Cichonia, 2.9 MB
  • Don Chan Tan Cong - Pawe³ Rajkiewicz, Wojciech Witowski, Jarek Baska, 2.9 MB
  • Tu Dau - Oscar Jakutowicz, Damian Bu³a, Jarek Szczerkowski, Jarek Klingbajn, 1.9 MB 

Poza tym gor¹co polecam filmy ze strony Mistrza Ryszarda Gibczyñskiego: video

   copyright by Boski

Viet Vo Dao Polska