International Kem Vo Combat


Viet Vo Dao Polska

menu g³ówne
:: Zdjêcia ::
:: Filmy ::
:: Techniki ::
:: Relacje ::
:: Kluby ::
:: Sklepik Vo Viet ::
:: Linki ::
:: Autor ::
:: Kontakt ::

Federacja IKVC

:: Viet Vo Dao ::
:: Vovinam VVD ::
:: Viet Tai Chi ::
:: Kem Vo Combat ::
:: Kempo Tai Jutsu ::
:: Imprezy ::
:: Ryszard Jó¼wiak ::

sonda
Galeria zdjêæ Vo Viet Polska
Tutaj znajdziesz zdjêcia dotycz¹ce Viet Vo Dao, a w szczególnoœci zdjêcia z obozów, seminariów, spotkañ, wyjazdów i zawodów. Konsekwentnie bêdziemy dodawali nowe zdjêcia. 

Obozy:

Zawody i seminaria:

  • Wietnam - wyjazd na Mistrzostwa Œwiata - sierpieñ 2000;
  • ¯yrardów - I, II Festiwal im. Sylwestra Zycha;
  • Heidelberg - sta¿ z mistrzami Bao Lan i Tung.
  • Warszawa - sta¿ z Wielkim Mistrzem Phan Hoang - listopad 2003
  • Frankfurt - II Mistrzostwa Vovinam VVD - kwiecieñ 2004

Egzaminy, treningi:

Spotkania:

   copyright by Boski

Viet Vo Dao Polska