International Kem Vo Combat


Viet Vo Dao Polska

menu g³ówne
:: Zdjêcia ::
:: Filmy ::
:: Techniki ::
:: Relacje ::
:: Kluby ::
:: Sklepik Vo Viet ::
:: Linki ::
:: Autor ::
:: Kontakt ::

Federacja IKVC

:: Viet Vo Dao ::
:: Vovinam VVD ::
:: Viet Tai Chi ::
:: Kem Vo Combat ::
:: Kempo Tai Jutsu ::
:: Imprezy ::
:: Ryszard Jó¼wiak ::

sonda
Witamy na oficjalnej stronie Viet Vo Dao Polska!!

Strona ca³kowicie po¶wiêcona wietnamskim sztukom walki dzia³aj±cym w ramach federacji International Viet Vo Dao (Vo Viet Quoc Te), World Federation Viet Tai Chi oraz Intercontinental Vovinam Viet Vo Dao Assosiation.

Na stronie znajdziesz wiele informacji o Viet Vo Dao, jego historiê, za³o¿ycieli, jak trafi³o do Polski. Dowiesz siê tak¿e gdzie mo¿na rozpocz±æ naukê, poznasz naszych Mistrzów i instruktorów. Ponadto znajdziesz relacje i zapowiedzi imprez, obozów i sta¿y. Du¿o fajnych zdjêæ, nied³ugo dojd± filmy, a ju¿ teraz mo¿esz zamówiæ co¶ w naszym sklepiku.

Zapraszamy

::: Aktualizacja :::

 - Filmy z Frankfurtu i nie tylko!!!

 - nowe dokumenty dla LBBS;

 - sprawozdanie z Mistrzostw Vovinam Viet Vo Dao we Frankfurcie;

 - zdjêcia z Mistrzostw

 - koszulki z Mistrzostw Vo Viet w Wêgorzewie w cenie 20 PLN, wiêcej

::: Newsy :::

 - Zgrupowanie IKVC - 1-13.07.2004, Stegna ko³o Gdañska; Go¶ciæ bêdziemy Mistrza Nguyen Van Nhan, lidera szko³y Han Bai Duong, wchodz±cej w sk³ad International VVD, wraz z 6 czarnymi pasami z Francji. Mistrz przez 2 tygodnie bêdzie prezentowa³ techniki jednej z najbardziej znanych szkó³ sztuk walki z Wietnamu.

 - Sp³yw kajakowy organizowany przez Klub "Su Huynh VVD" z ¯yrardowa, szczegó³y (plik .doc)

 - Obóz organizowany przez Klub "DAO", szczegó³y

 - W pa¼dzierniku planujemy organizacjê Festiwalu Sztuk Walk im. Sylwestra Zycha w nowej formule. Spotkanie bêdzie siê odbywa³o na zasadzie równoleg³ych sta¿y z mistrzami ró¿nych sztuk walki. Go¶ciem festiwalu bêdzie Mistrz Nguyen Dai Chieu, szef Niemieckiej Federacji Vovinam VVD.

 - Kolejna wizyta Mistrza Phan Hoang w Polsce pod koniec listopada.


zobacz ksiêgê go¶ci | dopisz siê do ksiêgi


   copyright by Boski

Viet Vo Dao Polska