International Kem Vo Combat


Viet Vo Dao Polska

menu g³ówne
:: Zdjêcia ::
:: Filmy ::
:: Techniki ::
:: Relacje ::
:: Kluby ::
:: Sklepik Vo Viet ::
:: Linki ::
:: Autor ::
:: Kontakt ::

Federacja IKVC

:: Viet Vo Dao ::
:: Vovinam VVD ::
:: Viet Tai Chi ::
:: Kem Vo Combat ::
:: Kempo Tai Jutsu ::
:: Imprezy ::
:: Ryszard Jó¼wiak ::

sonda
Kluby Viet Vo Dao w Polsce:

B³êdów|E³k|Gdañsk|Parczew|Wêgorzewo|Wo³omin|W³oc³awek| ¯yrardów

Warszawa:

Vo Ta:

Zajêcia w Centrum odbywaj¹ siê w budynku Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr IX im. K. Hoffmanowej przy ulicy Emilii Plater 29 (na ty³ach Hotelu Marriot, bli¿ej ulicy Wspólnej). Zapraszamy na treningi we wtorek od 18.30 do 20.00 i w soboty od 15.15 do 16.45. W tym czasie odbywaj¹ siê równie¿ zajêcia Viet Tai Chi.
Kontakt 

Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

JóŸwiak Ryszard - 5 dang;
Sêkowski Robert - 4 dang;
Korkuæ Jacek - 1 dang;
Sysik Robert - Dai Den;
Dêbek Adam - Dai Den;
Nowatkiewicz Pawe³ - Dai Den.
Vo Si Vovinam:

Zajêcia w naszym klubie odbywaj¹ siê w poniedzia³ki i czwartki w godzinach 18.30 - 20.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Szko³y przy ulicy Kamionkowskiej 36/44.
Kontakt

Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

Posiada³a Andrzej - 4 dang;
Pniewski S³awomir - 2 dang;
Paciorek Artur - 2 dang;
Stawicki Sergiusz - 2 dang;
Zaleski Krzysztof - 1 dang;
Tú Môn:

Wiêcej o Klubie tutaj!
Kontakt

Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

Su³kowski Robert - 2 dang;
Witowski Andrzej - 1 dang;
Saigon:

Klub dzia³a³ ju¿ na ¯oliborzu w latach 80-tych, a prowadzony jest przez jednego z najlepszych polskich instruktorów. Zajêcia rozpoczn¹ siê 1 marca 2004 roku, a odbywaæ siê bêd¹ w poniedzia³ki i œrody w godzinach 17.30 - 19.00. Dok³adny adres podamy ju¿ nied³ugo.

Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

Bernard Kawka - 2 dang
Dao:

Zajêcia odbywaj¹ siê w klubie "Yawara" w ZSO nr 20 przy ulicy Irzykowskiego 1A we wtorki i czwartki od 20.00 -  22.00
Kontakt

Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

Marsza³ek Tomasz - 3 dang;
Waœkiewicz Waldemar - 1 dang;
Olszewski £ukasz - 1 dang.

Wo³omin:

Hac Ho:

Wiêcej o Klubie tutaj!
Kontakt

Zajêcia odbywaj¹ siê w Zespole Szkó³ nr 1 (dawna SP nr 3) w Wo³ominie przy ul. Sasina 33 we wtorki i czwartki w godzinach 19.30 - 21.00.

Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

Biaduñ Krzysztof - 2 dang;
Siwerski Zbigniew - 1 dang;
Miszkurka Pawe³ - Dai Den;
Radzki Grzegorz - Dai Den;
Bogucki Marcin - Phu Ta.

¯yrardów:

Su Huynh:

Wiêcej o Klubie tutaj!
Kontakt

Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

Bonikowski Piotr - 2 dang;
Sobieraj Marcin - 1 dang;

Mszczonów

Huynh De:

Wykaz kadry instruktorskiej:

Bogus³aw Kszczot - Dai Den.

B³êdów:

Loa Thanh:

Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

Romanek Piotr - 2 dang;
Starnawski Damian - Dai Den;
Kopeæ Mariusz - Dai Den;
Dominiak Rafa³ - Dai Den.

W³oc³awek:

Dong Bo Nhu Hanh:

Wiêcej o Klubie tutaj!
Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

Gibczyñski Ryszard - 4 dang;
Kamiñski Sebastian - 1 dang;
Jakubowski Zbigniew - Dai Den.

Wêgorzewo:

Bach Ho:

Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

Gordziewicz Andrzej - 4 dang;
Wysocki Andrzej - Dai Den;
Gutowski Miros³aw - Dai Den.

Gdañsk:

Long Ho:

Wiêcej o Klubie tutaj!

Wykaz kadry instruktorskiej w Klubie:

Truchan Rados³aw - Dai Den;
Arkadiusz Zwi¹zek - 3 cap.

E³k:

Phuong Hoang:

Wiêcej o Klubie tutaj!

Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

Falaciñski Miroslaw - 1 dang;
Woœkowik Grzegorz - Dai Den;
Rakus Maciej - Dai Den.

Parczew:

Long Kiem:

Wiêcej o Klubie tutaj!

Kadra instruktorska prowadz¹ca zajêcia:

Trochonowicz Zdzis³aw - 3 dang;
Szczygielski £ukasz - 1 dang;
Szostak Wojciech - 1 dang;
Waszczuk £ukasz - Dai Den;
Janicki Pawe³ - Dai Den.
Fr¹czkiewicz Tomasz

   copyright by Boski

Viet Vo Dao Polska