International Kem Vo Combat


Viet Vo Dao Polska

menu g³ówne
:: Zdjêcia ::
:: Filmy ::
:: Techniki ::
:: Relacje ::
:: Kluby ::
:: Sklepik Vo Viet ::
:: Linki ::
:: Autor ::
:: Kontakt ::

Federacja IKVC

:: Viet Vo Dao ::
:: Vovinam VVD ::
:: Viet Tai Chi ::
:: Kem Vo Combat ::
:: Kempo Tai Jutsu ::
:: Imprezy ::
:: Ryszard Jó¼wiak ::

sonda
Linki

Viet Vo Dao - kluby w Polsce:

Gdañsk - Radek Truchan:
www.vvd.teleportall.pl

Parczew - Zdzis³aw Trochonowicz:
www.long-kiem.prv.pl

W³oc³awek - Ryszard Gibczyñski:
www.vietvodao.q4.pl

Wo³omin - Krzysztof Biaduñ, klub Hac Ho:
www.hac-ho.prv.pl

E³k - Miros³aw Faliciñski, Klub Phuong Hoang:
www.vvd-mf.prv.pl

¯yrardów - Piotr Bonikowski, klub Su Huynh:
www.vietvodao.pl

Vovinam Viet Vo Dao:

To Duong Vovinam VVD - Kwatera G³ówna w Wietnamie - Wielki Mistrz Le Sang:
www.vovinam-via.org

Intercontinental Vovinam Viet Vo Dao Association - Mistrz Nguyen Dai Chieu - Wietnam:
www.viet-vo-dao.com.fr

Strona G³ówna IVVN VVDA - linki do innych stron federacji krajowych:
www.vovinam-vietvodao.net

Strona G³ówna Vovinam VVD federacji hiszpañskiej:
www.vovinam-vietvodao.net/espana/

Strona mistrza Dai Chieu Tran - Niemcy:
www.geocities.com/daichieu

International Vovinam Viet Vo Dao - USA:
www.vovinam.com

Viet Vo Dao - na œwiecie:

Bach Ho - Witebsk - Yuri Sadowski
www.vietvodao.vitebsk.by/vvdframeset-2.htm

Najliczniejszy zbiór odnoœników do stron VVD znajduje siê na stronie ¯yrardowskiego Klubu Sportowego:
www.vietvodao.pl

strona w³oska VS Bao Lan:
www.vietvodao.bs.it

strona szko³y Ngia Long:
www.nghialong-vvd.com

Viet Tai Chi - na œwiecie:

Niemcy - Thang Nghiem:
www.viettaichi.de

W³ochy - oficjalna strona WF VTC:
www.viettaichi.org

Ju Jitsu - kluby zwi¹zane z IKVC:

Kempo Tai Jutsu Gdañsk - Roman i Grzegorz Wieszeñ:
www.kempogdansk.republika.pl

Nihon Tai Jitsu - klub Roberta Ros³onia:
www.taijitsu.pl

Kempo Tai Jutsu:
kempotaijutsu.webpark.pl

Sztuki Walki - inne szko³y, forum, itp:

Taekwon-Do - Klub Taewo:
www.taekwondo.rsc.pl

MKS "TAEKWON-DO" Miñsk Mazowiecki:
www.mks-taekwondo.com

Gorinkan - forum:
www.f18.parsimony.net/forum32075

BUDO - forum MMA:
budo.net.pl/index.php

Strony Tomasza Grycana - mnóstwo odnoœników do innych stron MA:
wudang.cis.com.pl/stronywww.html

Boks Totalny i Muay Thai - Klub Sportowy "Serafin":
www.serafin.waw.pl

Wyjazdy:

Najpiêkniejsze miejsce pod S³oñcem - Sopatowiec:
www.sopatowiec.prv.pl

Inne:

Stowarzyszenie "Edukacja Pod ¯aglami" - ¿eglarstwo, szko³y pod ¿aglami, STS "Pogoria":
www.epz.pl

Koszulki, nadruki, gad¿ety - firma SEPI:
www.nadruki.pl

   copyright by Boski

Viet Vo Dao Polska