International Kem Vo Combat


Viet Vo Dao Polska

menu g³ówne
:: Zdjêcia ::
:: Filmy ::
:: Techniki ::
:: Relacje ::
:: Kluby ::
:: Sklepik Vo Viet ::
:: Linki ::
:: Autor ::
:: Kontakt ::

Federacja IKVC

:: Viet Vo Dao ::
:: Vovinam VVD ::
:: Viet Tai Chi ::
:: Kem Vo Combat ::
:: Kempo Tai Jutsu ::
:: Imprezy ::
:: Ryszard Jó¼wiak ::

sonda
Relacje

Mistrzostwa Vovinam VVD - Frankfurt nad Mainem, kwiecieñ'04

Nadanie imion nowym Mistrzom - Warszawa styczeñ'04

Sta¿ z Mistrzem Phan Hoang - Warszawa listopad'03

Obóz IKVC - Miko³ajki lipiec'03;

Ogólnopolskie Egzaminy na stopnie instruktorskie - ¯yrardów czerwiec'03;

III Festiwal im. Sylwestra Zycha - ¯yrardów maj'03;

Gala Sztuk i Sportów Walki - SGH Warszawa 14 kwietnia'03;

Mistrzostwa Europy - Heidelberg kwiecieñ'03;

Mistrzostwa Europy Wschodniej - Witebsk luty'03;

Lata 2001 i 2002 - Obozy, sta¿e, zawody w latach poprzednich;

Gala Sztuk i Sportów Walki - 14 kwietnia 2003

Gala Sztuk Walki zorganizowana przez Samorz¹d Studentów SGH odby³a siê w Auli Spadochronowej w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie . Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 21 i trwa³a oko³o dwóch godzin. Ca³oœæ przebiega³a sprawnie i w przyjaznej atmosferze przy gor¹cym aplauzie publicznoœci. Gala mia³a na celu zainteresowanie studentów warszawskich uczelni uprawianiem sztuk i sportów walki. Zobaczymy czy cel zostanie osi¹gniêty.

Jako pierwsza wyst¹pi³a grupa pokazowa Viet Vo Dao Polska pod przewodnictwem Andrzeja Posiada³y (3 dang), zastêpcy Mistrza Ryszarda JóŸwiaka - dyrektora technicznego International Viet Vo Dao na Polskê i kraje Europy Œrodkowo-Wschodniej. Mistrz nie móg³ osobiœcie uczestniczyæ w pokazie, gdy¿ wyjecha³ z reprezentacj¹ Polski na (nieoficjalne) Mistrzostwa Europy Vo Viet w Heidelbergu. W pokazie wziêli udzia³ instruktorzy z okrêgu warszawskiego. W pe³nym dynamiki 15 minutowym wyst¹pieniu zaprezentowali bogactwo technik Viet Vo Dao pocz¹wszy od technik podstawowych na Don Chan (no¿ycach) koñcz¹c. Na wiêksze zainteresowanie publicznoœci wzbudzi³o Vo Luc – utwardzanie, kiedy to Krzysztof Zaleski (II trener kadry narodowej Vovinam Viet Vo Dao) i Pawe³ Rajkiewicz kopali siê silnie po nogach i brzuchach, a na koniec uderzali kijem baseballowym sprawdzaj¹c swoj¹ wytrzyma³oœæ. Jednak najbardziej efektownym elementem pokazu by³y no¿yce, czyli wspomniane ju¿ techniki Don Chan. Instruktorzy Krzysztof Biaduñ, S³awomir Pniewski, Krzysztof Zaleski i Pawe³ Rajkiewicz zaprezentowali te najbardziej charakterystyczne dla Viet Vo Dao techniki w sposób dynamiczny i efektowny, co bardzo spodoba³o siê zgromadzonej publicznoœci. Na zakoñczenie pokazu pokazano trzy formy pochodz¹ce ze zdrowotnego sytemu æwiczeñ Viet Tai Chi.

Zaraz po Viet Vo Dao swoje szko³y zaprezentowa³y dru¿yny: Kung Fu stylu Modliszki, Aikido, Taekwon Do, Brazylijskie Jiu Jitsu, Krav Maga, Ju Jitsu „Budokan” i Capoiera.

   copyright by Boski

Viet Vo Dao Polska