International Kem Vo Combat


Viet Vo Dao Polska

menu g³ówne
:: Zdjêcia ::
:: Filmy ::
:: Techniki ::
:: Relacje ::
:: Kluby ::
:: Sklepik Vo Viet ::
:: Linki ::
:: Autor ::
:: Kontakt ::

Federacja IKVC

:: Viet Vo Dao ::
:: Vovinam VVD ::
:: Viet Tai Chi ::
:: Kem Vo Combat ::
:: Kempo Tai Jutsu ::
:: Imprezy ::
:: Ryszard Jó¼wiak ::

sonda
Ryszard Dung Tien JóŸwiak

Urodzony: 10.07.1954 roku w Warszawie

Zawód: geolog, trener II kl. Jiu Jitsu

Pe³nione funkcje :

- Prezes International Kem Vo Combat

- Wiceprezes Polskiej Unii Tradycyjnych Sztuk Walki

- Dyrektor techniczny International Viet Vo Dao na kraje Europy wschodniej

- Szef szko³y Dung Tien Duong VVD

- Przedstawiciel Intercontinental Vovinam VVD

- Szef szko³y Kempo Tai Jutsu (JuShorinKaDo), przedstawiciel WJJKO

- Przedstawiciel World Federation Viet Tai Chi

Droga w sztukach walki :

1970 - 1976 uprawia³ Judo w W - wie (WKS Lotnik)

1972 - 1974 uprawia³ zapasy, styl wolny (KS Rzemieœlnik W - wa)

1974 rozpocz¹³ trening Jukado (modern Jiu Jitsu)

1980 rozpocz¹³ treningi Viet Vo Dao (Wiedeñ, Austria)

1990 rozpocz¹³ trening WJJKO (Londyn, Wielka Brytania)

Posiadane stopnie mistrzowskie :

7 KVCdan - International Kem Vo Combat

6 dan Kempo Tai Jutsu (WJJKO)

(tytu³ shihan, szef stylu), uczeñ mistrza Tony Sionga (Wielka Brytania). Jiu Jitsu æwiczy od 1974 roku

5 dang International Viet Vo Dao
(tytu³ Vo Su - mistrz, czerwony pas, który nobilituje na szefa szko³y)

VVD æwiczy od 1980 roku u swoich nauczycieli - mistrzów Ngo Thanh Kiet (Kanada) Ngo Thiet Hung (Francja), obecnie uczeñ Wielkiego Mistrza Phan Hoang

Najwa¿niejsze osi¹gniêcia :

- Rozwój Viet Vo Dao w Polsce (od 1980 r.) , stworzenie struktur VVD na Bia³orusi (od roku 1986 r. - wspó³praca trwa do dnia dzisiejszego)

- Utworzenie klubu VVD w Londynie w latach 1990 - 1991 (pó³tora roku za zgod¹ Rady Mistrzów IVVD)

- Utworzenie struktur Vovinam VVD w Polsce

- Prowadzenie wielu kursów z zakresu sztuk walki, walki wrêcz (combat) w Polsce, Bia³orusi, Wielkiej Brytanii, W³oszech, Francji, Kanadzie i Austrii

- Utworzenie specjalistycznego systemu walki wrêcz dla s³u¿b mundurowych Kem Vo Combat

- Wychowanie w swojej ponad 25 letniej pracy trenerskiej ponad 100 czarnych pasów, w tym wiêkszoœci instruktorów VVD i KTJ

- Opublikowanie 2 ksi¹¿ek z zakresu sztuk walki (dwie nastêpne w trakcie realizacji), CD - z artyku³ami, które ukaza³y siê w prasie polskiej i obcojêzycznej

- Autor ponad 300 artyku³ów o sztukach i sportach walki, wspó³pracownik pism "Wojownik", "Samuraj", "Walka wrêcz - Kung Fu -Karate". Zamieœci³ w "Komandosie" wiele artyku³ów na temat systemów combat i walki wrêcz.

- Lista publikacji

zdjêcia:

Uwaga!! Du¿e

Sta¿ z okazji XX lecia International VVD, Kanada 1992 r. Mistrz Ngo Than Kiet - nauczyciel Ryszarda JóŸwiaka (1983 r.) Kopniêcie po ³uku (da moc truong), 2002r.

Boczne kopniêcie (da dap), wiosna 1991r. Kopniêcie obrotowe (da moc sau), 2002r. Kopniecie z wyskoku (yoko tobi geri), wiosna 1981
Z mistrzem Tony Siong (7 dan WJJKO), Londyn 1991r Z Mistrzem Phan Hoang podczas jego 60-tych urodzin w Pary¿u w 1996 r. Kopniêcie Da Tat - Pary¿ 1996 r.

Inne zdjêcia (m.in.: z wizyty w Wietnamie)

   copyright by Boski

Viet Vo Dao Polska