International Kem Vo Combat


Viet Vo Dao Polska

menu g³ówne
:: Zdjêcia ::
:: Filmy ::
:: Techniki ::
:: Relacje ::
:: Kluby ::
:: Sklepik Vo Viet ::
:: Linki ::
:: Autor ::
:: Kontakt ::

Federacja IKVC

:: Viet Vo Dao ::
:: Vovinam VVD ::
:: Viet Tai Chi ::
:: Kem Vo Combat ::
:: Kempo Tai Jutsu ::
:: Imprezy ::
:: Ryszard Jó¼wiak ::

sonda
Techniki Viet Vo Dao

Tutaj znajdziesz wiêkszoœæ informacji o technikach w Viet Vo Dao, wymaganiach egzaminacyjnych, a tak¿e o systemie stopni obowi¹zuj¹cym w International Viet Vo Dao. 

W niedalekiej przysz³oœci pojawi¹ siê zdjêcia technik, prezentacje krótkich form programowych. Planujemy tak¿e dodanie opisów form zarówno programowych jak i pozaprogramowych.

Na razie proponujemy:

Poni¿ej znajdziesz podzia³ podstawowych technik wystêpuj¹cych w Viet Vo Dao.

Ogólnie wszystkie techniki do walki wystêpuj¹ce w Viet Vo Dao mo¿na podzieliæ na dwie podstawowe grupy:

1. - Quyen Dao - techniki bez broni, techniki walki wrêcz dziel¹ siê na:

Thu Phap - techniki rêczne;
Cuoc Phap - techniki no¿ne;
Tan Phap - pozycje;
Than Phap - poruszanie siê;
Thao Quyen - formy;
Don Chien Luoc - strategia;
Song Dau - wolna walka;
Manh Cong - rozbijanie przedmiotów;
Tu Ve - samoobrona;
Do Vat - zapasy, które dziel¹ siê na:

Do - trzymania;
Khoa Go - dŸwignie;
Bop Co - duszenia;
Chup - przechwycenia;
Nhao Lan - pady;
Quang - rzuty;
Quet - podciêcia.

Don Chan - no¿yce;
Khi Phap - techniki oddechowe.

2. - Vu Khi (lub Co Vo Dao) - techniki z przyrz¹dami.

Trening - Tap Luyen jest uzupe³niony nastêpuj¹cymi metodami:

Nhuyen Than - gimnastyka ogólna (akrobatyka);
Phan Don - kontrataki;
Song Luyen - æwiczenia ataków i kontrataków dla dwóch osób;
Lua Gat - zwody, uniki;
Vo Luc lub Manh Than Son - æwiczenia wytrzyma³oœciowe;
Manh Cong - rozbijanie przedmiotów;
Than Van - æwiczenia fizyczne.

Wy¿ej wymienione formy nauczane s¹ na poziomie: Ky Thuat Can Ban - techniki dla pocz¹tkuj¹cych, oraz Don Trung Cap - technik œrednio-zaawansowane. Na poziomie instruktorskim i mistrzowskim praktykuj¹cy VVD
przechodz¹ na etap treningu skierowanego bardziej na rozwój umys³u - w myœl jednej z naczelnych zasad International VVD: "Permanentna ewolucja cia³a i ducha".

VVD Sinh s¹ nauczani podstaw treningu energii wewnêtrznej - Luyen Cong. Stopniowo poznaje siê takie formy jak na przyk³ad:

Huyet - znajomoœæ czu³ych punktów na ciele ludzkim;
Noi Cong - formy wewnêtrzneKhi (æwiczenia umys³owe);
Vo Cong - zastosowanie Khi w walce;
Nghi - skupianie energii;
Thang Cong - æwiczenie si³y umys³owej;
Tu Khi - akumulacja si³y w Dan Dien;
Khi Cong - æwiczenia energii wewnêtrznej;
Thien - medytacja.

Techniki walki Viet Vo Dao s¹ bardzo charakterystyczne. O ich skutecznoœci chyba nie trzeba przekonywaæ. Dowiod³y tego wojny w obronie Wietnamu przed agresj¹ Francuzów, Japoñczyków czy Amerykanów. Dzisiejsze VVD nie jest form¹ agresji i brutalnej walki. Mistrz Phan Hoang z okazji œwiêta VVD w 1973 r. powiedzia³: "Praktykowaæ Viet Vo Dao nie jest prosto. Uczyæ siê techniki sztuki walki to staæ siê Cz³owiekiem Prawdy a nie Cz³owiekiem Si³y. O wiele bardziej po¿ytecznym jest zdobycie przyjaŸni drugiego cz³owieka ni¿ wyrz¹dziæ mu krzywdê".

Powy¿szy schemat jest obowi¹zkowy w polskim kierunku IVVD - Dung Tien Duong Viet Vo Dao. Ró¿ni siê on nieznacznie od podstawowego programu IVVD w technikach zapaœniczych (ich podziale i metodyce treningu). Nazewnictwo, którego u¿ywa siê obecnie w IVVD ró¿ni siê od starych nazw. Dawniej kiedy sztuki walki nauczano w tajemnicy techniki walki nosi³y nazwy maj¹ce na celu wyprowadzenie w b³¹d ludzi z poza szko³y. Dla osoby niewtajemniczonej nic nie mówi nazwa np. Song Xa, dla praktykuj¹cego dany styl jest to technika uderzenia "podwójnego wê¿a" - czyli cios palcami w oczy. Mistrzowie IVVD œwiadomie zmienili nazwy technik na prostsze i bardziej komunikatywne dla ludzi z zachodu.

   copyright by Boski

Viet Vo Dao Polska